• INVAZIVNE VRSTE
  • Institut 1961. - 2011. (MONOGRAFIJA)
  • Monografija alohtonih vrsta juznog Jadrana

4PILLARS radionica

4PILLARS

U okviru IPA  Adriatic projekata “4 PILLARS” i “ADRIATIC PLUS” u Institutu za biologiju mora u Kotoru održana je lokalna radionica na temu kapitalizacije već sprovedenih IPA projekata, a koja je imala za cilj prezentaciju rezultata svim zainteresovanim korisnicima iz sektora ribarstva, morske akvakulture, lokalnih i nacionalnih nadležnih Institucija. Jedan od glavnih ciljeva ovih projekata je kapitalizacija rezultata već sprovedenih IPA projekata koji su se bavili tematikom morskog ribarstva, marikulture i zaštite životne sredine u Jadranskom moru. Među projektima čiji se rezultati kapitalizuju a koji su realizoavni u Institutu za biologiju mora najznačajniji su “DEFISHGEAR” "i “NETCET” projekti. Među učesnicima lokalne radionice bili su prisutni profesionalni ribari sa područja Opština Kotor, Tivat, Herceg Novi, uzgajivači školjki, predstavnici Opštine Kotor i Tivat, kao i predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Dio radionice bio je posvećen prezentaciji rezultata DEFISHGEAR projekta u okviru koga je prvi put procjenjena količina otpada u Jadranskom moru. Učesnicima je detaljno predstavljena metodologija procjene, način riješavanja problema otpada u moru, kao i uloga sektora ribarstva u rješavanju ovog problema koji predstavlja globalnu prijetnju morskom ekosistemu.

Read more...

MarCons sastanak održan u Zagrebu

Institut za biologiju mora univerziteta Crne Gore od juna 2016.g. učestvuje u  projektu “Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima”- MarCons (http://www.marcons-cost.eu/) koji se finansira kao COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) aktivnost. Protekla dva dana (13.-14. Oktobar) je u Zagrebu održan sastanak i organizacija početka rada u 5 radnih grupa. Cilj ovog projekta je da poveže aktivnosti iz oblasti nauke i planiranja zaštite životne sredine sa donosiocima odluka, te da na taj način doprinese boljem očuvanju, tj. manjim gubicima u biodiverzitetu evropskih mora do 2020. godine.

Biodiverzitet mora Evrope je pod velikim pritiscima zbog intenziteta i kumulativnog efekta različitih ljudskih aktivnosti, tako da je degradiranje morskih ekosistema intenzivnije od kopnenih, a njegovo obnavljanje je znatno komplikovanije i skuplje. Iako je na raznim političkim nivoima postavljen cilj da se do 2020.g. donesu mjere i sprovedu aktivnosti u cilju očuvanja biodiverziteta i funkcionalnosti ekosistema, na žalost nema znakova da se značajne aktivnosti dešavaju u tom smjeru. Osim „uobičajenih“ problema u očuvanju biodiverziteta ovaj problem dodatno otežavaju klimatske promjene i unesene tj. invazivne vrste koje izazivaju dodatne, uglavnom negativne, lančane posledice.

Read more...

Evropska sedmica regija i gradova EWRC

Predstavnici Instituta za biologiju mora iz Kotora prisustvovali  su Evropskoj sedmici regija i gradova (European week of regions and cities, EWRC 2016) koja je održana od 10. do 13. oktobra u Briselu.

U okviru Evropske sedmice regija i gradova, u prvom dijelu u organizaciji italijanske regije „Marche“ održan je sastanak na temu ilustracije rezultata i studije izvodljivosti u okviru projekta ADRIATIC+ u cilju podizanja svijesti o važnosti Jadranskog mora. Na konferenciji su predstavljena najvažnija iskustva i praksa na temu marinskog i obalnog menadžmenta u Jadranskoj regiji kroz kapitalizacione procese rezultata pet projekata (NETCET, SHERE, HAZADR, DEFISHGEAR, BALMAS) koji su finansirani u okviru prekogranične saradnje EU programa (IPA ADRIATIC CPC 2007-2013).

Read more...

IPA ADRIATIC 4 PILLARS projekat

4pillars

U Institutu za biologiju mora u toku je realizacija IPA Adriatic projekta  „Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR – 4PILLARS“ “4 PILLARS”. Ukupan budžet projekta je 1.112.455,00 €, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju oko 75.000,00€.

Sastanak upravnog odbora projekta održan je u Anconi (Italija) u periodu od 01-02.09. tekuće godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za biologiju mora, zajedno sa kolegama iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Tokom sastanka dogovorene su planirane aktivnosti koje se odnose na izradu Studije izvodljivosti koja će predstavljati jedan otvoren sistem i omogućiti automatsku razmjenu i upotrebu podataka i rezultata dobijenih realizacijom nekoliko IPA projekata koji su imali za cilj zaštitu i unaprijeđenje Jadranskog mora.

Read more...

Istraživanje u okviru MEDITS programa

Institut za biologiju mora u okviru MEDITS programa je i ove godine odradio istraživanja i procjenu biomase demerzalnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, kao i sastav bentosnih zajednica i količine otpada u okviru teritorijalnog mora Crne Gore i epikontinentalnog pojasa na ukupnoj povrsini od oko 5000 km2.

Istraživanje je obavljeno u period od 31. 07. do 02.08.2016. godine sa ribarskim brodom “Pasquale e Cristina”,  koristeći specijalno dizajniranu pridnenu mrežu, koju koriste sve zemlje na Mediteranu u okviru MEDITS programa.

Read more...

4PILLARS - Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR

4 PILLARS je projekat koji se finansira kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Projekat se realizuje u sklopu prioriteta 1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja, a u okviru mjere 1.4 – Institucionalna saradnja.

Vodeći partner u projektu je Molise Region iz Italije, dok je partneri u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora iz Kotora. U projektu učestvuje ukupno 10 partnerskih i 2 pridružene institucije iz Italije, Grčke, Albanije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske i Crne Gore:

  1. Regija Epirus – Regionalna jedinica Thesprotia, Grčka
  2. Regija Marche – Odjeljenje za produktivne aktivnosti, radnu snagu, turizam, kulturu i internacionalizaciju, Italija
  3. Regionalni savjet Shkoder, Albanija
  4. Istarska županija, Hrvatska
  5. Dubrovačko – neretvanska županija, Hrvatska
  6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  7. Regija Emilia Romagna – Odjeljenje za trgovinu i turizam – Generalni direktorat za znanje, radnu snagu i preduzetničku ekonomiju, Italija
  8. Nacionalni institut za biologiju (NIB) – Morska biološka stanica, Slovenija

Read more...

PINNA NOBILIS

Početkom februara 2016. godine, predstavnici Instituta za biologiju mora Kotor, Univerziteta Crne Gore, Dr Danijela Joksimović i Rajko Martinović boravili su u Španiji radi potpisivanja sporazuma o saradnji i planiranja aktivnosti na projektu „Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu”. Sporazum su u ime Katoličkog Univerziteta u Valensiji potpisali Dr. Jose Tena Medialdea, dekan Veterinarskog fakulteta i fakulteta eksperimentalnih nauka ujedno i direktor Instituta za eksperimentalna istraživanja iz Valensije, u ime Instituta „Paul Ricard“ Dr. Nardo Vicente, naučni direktor Instituta za oceaonografska istraživanja iz Embieze u Francuskoj i u ime Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, rektor prof. Radmila Vojvodić. U periodu od 25-29. juna, gosti Instituta za biologiju mora bili su Dr Jose Tena Medialdea, Dr Nardo Vicente, Dr Hose Rafael Garsija March i tom prilikom u Institutu je održana promocija projekta. Sastanku su prisustvovali Milica Perišić iz fondacije Petrović -Njegoš  kao i Ivana Stojanović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma. Dr Danijela Joksimović se posebno zahvalila fondaciji Petrović Njegoš i njegovom veličanstvu Princu Nikoli Petrović II kao i Ministartvu održivog razvoja i turizma, koji su od početka pa do finalne realizacije davali punu podršku. Projekat se finansira iz donacije Princa Alberta II iz Monaka.

Read more...

'ADRIATIC +' sastanak

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru IPA projekta „Adriatic +" koji se finansira iz sredstava Jadranskog programa prekogranične saradnje održan je 14.6.2016. godine u hotelu „Cattaro" u Starom gradu. Adriatic je projekat koji kapitalizuje rezultate pet projekata: NETCET (zaštita morskih sisara i kornjača), DEFISGHEAR (problem napuštenih ribarskih alata i otpada u moru), BALMAS (prenos toksičnih organizama preko balasnih voda brodova), HAZADR (prevencija zagađenja mora naftom i uljem sa brodova) i SHAPE (obalni menadžment na Jadranskom području). 10 partnera se okupilo da sagleda postignute rezultate i napravi novu strategiju. Cilj je da se napravi jedan sistem odlučivanja u kome će političari, menadžment, institucije, ministarstva, svi koji odlučuju i koji imaju uticaj na odluke u domenu životne sredine, moći lakše da prave odluke donesu u cilju zaštite morskog ekosistema i uopšte stanja Jadranskog mora kao zajedničkog i najvažnijeg resursa.

Read more...

Biodiverzitet

Kontakt

P. Fah 69

85330 Kotor

Crna Gora

tel.: +382 (0)32 334 570

fax: +382 (0)32 334 570

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ibmk.org

Joomla Templates by Joomla51.com